Arama
Kategoriler
  Menü Kapat

  Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Aydınlatma Metni

  EK-9

  Gimat Mağazacılık A.Ş.

  KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

   

  Veri Sorumlusu

  Gimat Mağazacılık A.Ş. (Bundan sonra “GİMATGROSS” olarak anılacaktır.) olarak GİMATGROSS şirket lokasyonlarında ve mağazalarında kullanılan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

   

  Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  Toplanan kişisel verileriniz; GİMATGROSS şirket merkezinin ve mağazalarının güvenliğinin sağlanması amacı kapsamında; GİMATGROSS’un ve GİMATGROSS iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, GİMATGROSS tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

   

  Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, GİMATGROSS şirket merkezi lokasyonlarında bulunan binaların ve çeşitli lokasyonlarda bulunan mağazaların iç mekan ve dış cephelerinde yer alan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve otomatik yolla işlenmektedir.

   

  İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda c) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında, kanunen yetkili kamu kurumlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

   

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle GİMATGROSS’a iletmeniz durumunda, GİMATGROSS talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

  KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle GİMATGROSS’a iletebilirsiniz. Bu çerçevede GİMATGROSS’a yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

  Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı talebinizin ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici belgeler ile, Macun Mahallesi 204. Cadde NO : 18 Macunköy/ANKARA adresine şahsen elden teslim edebilir,

  Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilirsiniz.